1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa Moeschle Polska Sp. z o.o

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Moeschle Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 9, 36-065 Dynów.

Zbieramy następujące dane osobowe:
[Kategoria Danych Osobowych]

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres
 • zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • ukończone szkoły, dane dotyczące twórczości, działalności zawodowej;
 • dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej;
 • numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • adres IP, dane z portali społecznościowych;
 • numer rachunku bankowego;
 • dane dotyczące członków rodziny.

 

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:
[Cel zbierania Danych Osobowych]

 • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie realizacji umowy o pracę lub innej.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz adresów e-mail w celu
  prowadzenia korespondencji.
 • Zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail,
  adresów IP, danych z portali społecznościowych oraz danych dotyczących ich
  twórczości i działalności zawodowej na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Firmę.
 • Zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail,
  adresów IP, danych z portali społecznościowych, numeru konta bankowego
  oraz danych dotyczących ich twórczości i działalności zawodowej w na potrzeby procesu zatrudniania pracowników lub współpracowników.
 • Zbieranie imion, nazwisk I innych danych dotyczących członków rodziny pracownika w celu realizacji świadczeń z tytułu ubezpieczenia itp.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w siedzibie firmy w Polsce przy ul. Przemysłowej 9, 36-065 Dynów, Polska oraz w siedzibie firmy w Niemczech przy Kinzigtalstrasse 1a, 77799 Ortenberg/Baden, Niemcy. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie firmy w Polsce.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, pracownikom prowadzącym dokumentację kadrowo-płacową, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych dostępnej w siedzibie przedsiębiorstwa Moeschle Polska Sp. z o.o.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa Moeschle Polska Sp. z o.o

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Prokurentem – Krzysztofem Przybyło, wysyłając wiadomość e-mail na adres moeschle@moeschle.pl lub list na adres ul. Przemysłowa 9, 36-065 Dynów. Nasz Prokurent rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z właściwym Organem Nadzoru i złożyć skargę do tego organu.